Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

3 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Cílem snahy snížit množství energie nutné poskytovat produkty a služby: místní konec ekologický materiál, pevně stavební konstrukci, včetně energeticky účinných windows, pevně uzavřené dveře, dodatečné tepelné izolace stěn a střechy, ventilace, pěchotním a nadace mohou snížit tepelné ztráty.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El objetivo de los esfuerzos para reducir la cantidad de energía necesaria para proporcionar productos y servicios: extremo local ecológico de materiales, el diseño de edificios apretados, incluyendo la eficiencia energética de ventanas, puertas y sellado, el aislamiento térmico adicional de las paredes y el techo, ventilación, sótano las losas, y las fundaciones pueden reducir la pérdida de calor.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Břidlice je jemně odstupňovaná, tenkými, homogenní Metamorfovaná hornina odvozeny od původní břidlice typ sedimentární horniny složené z hlíny nebo sopečný popel skrze podřadné regionální metamorfózy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Una pizarra es una roca metamórfica, homógena, foliada, de granos finos, derivada de una roca original sedimentada tipo esquisto compuesta de arcilla o polvo volcánico a través de un bajo nivel de metamórfosis regional.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ocel je slitina, která se skládá především ze železa a uhlíku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

acero es una aleación que consiste mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vykopávky na zemi, stejně jako v inženýrské stavby, která spočívá v odstranění země ze šikmé místa, aby rovné a vodorovné zem.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Excavación de tierra, como en la construcción de ingeniería, que consiste en extraer tierra de un lugar inclinado para hacer un suelo plano y horizontal.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Který nepovoluje vody na pas dovnitř a ven, které zabraňují úniku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Que no permite que entre o salga el agua, que evita las fugas.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Budova sčítání je součástí budovy (jeden pokoj nebo více), který byl přidán do stávající a původní budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Una ampliación es una parte de una edificación (un cuarto o más) que se han agregado a la edificación existente y original.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Říká se budovy, prostředí nebo na šířku, který neexistuje, je v současné době přítomen a že architekt musí řešit.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se dice de una construcción, un entorno o un paisaje que existe. Está presente en la actualidad y el arquitecto tiene que ocuparse de ello.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

V mnoha domácích a průmyslových budovách deska, podporovány na základech nebo přímo na půdě sub, slouží k sestavení v přízemí budovy

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

En muchas edificaciones domésticas e industriales se usa una losa apoyada en bases o directamente en el subsuelo para construir la planta baja de una edificación.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Práce truhlářem, výroba a montáž kování v budovách s materiály jako dřevo a hliník.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Trabajo del carpintero, fabricación e instalación de accesorios en construcciones con materiales como madera y aluminio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Řemeslník, který pracuje s kamene, cihel, betonu. Zdiva se běžně používá na stěnách budov, opěrných zdí a památek

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un artesano que trabaja con piedra, ladrillo, hormigón. La albañilería es comúnmente utilizada para las paredes de edificios, muros contenedores y monumentos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

AKT ochrany něco kolem s materiálem, který omezuje či zabraňuje přenosu zvuku nebo tepla nebo elektřiny. Materiál pro tento účel.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El acto de proteger algo rodeándolo con un material que reduce o impide la transmisión del sonido o el calor o la electricidad. El material para este propósito.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Povlak je krytkou, která se aplikuje na povrch objektu, obvykle označované jako substrátu. v mnoha případech se používají nátěry zlepšit vlastnosti povrchu substrátu, jako je vzhled, adheze, navlhavost, korozní odolnost, odolnost proti opotřebení a odolnost proti poškrábání.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El revestimiento es un recubrimiento que se aplica a la superficie de un objeto, normalmente conocido como el sustrato. En muchos casos, los revestimientos se aplican para mejorar las propiedades de la superficie del sustrato, como la apariencia, la adhesión, la impermeabilidad, la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la resistencia a los rayones.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Používá k odkazování na zboží za způsobit minimální nebo žádná újma na životní prostředí.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se utiliza para referirse a los bienes considerados que causan mínimo daño o no causan daño alguno en el medioambiente.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Proces plánování, organizování, personální obsazení, režie a hlídající výrobu budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El proceso de planificación, organización, dotación de personal, dirección y control de la producción de un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (usually plural) vybavení a zařízení 2. daně nebo stává vhodným; opravné okolnosti

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (Generalmente en plural) mobiliario y equipos 2. Que es o resulta adecuado; que se adapta a las circunstancias.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Zvláštní procedura sloužící k obdržení konkurenčních nabídek od různých soutěžících (uchazečů) ucházejících se o vítězství (získání zakázky) v oblasti architektury, zahradní a krajinářské architektury či dizajnu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Procedimiento especial para la generación de ofertas competitivas de diversos oferentes que aspiran a ganar la licitación de una actividad empresarial relacionada con la arquitectura, el diseño, el urbanismo o el paisaje.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Formální organizace architektů, jehož cílem je informovat a psát texty, které upravují povolání.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Una organización formal de los arquitectos, cuyo objetivo es informar y escribir textos que rigen la profesión.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vítězem soutěže architektura získává pověřil Architektonický projekt realizovat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El ganador de un concurso de arquitectura obtiene el cargo de realizar un proyecto arquitectónico.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Makléř, který uspořádá rysy krajiny nebo zahradu zajímavě. Mu vstříc krajiny podle historie oblasti, stávajících budov, účel oblasti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un ingeniero que organiza los elementos del paisaje o jardín de forma atractiva. Se acomoda el paisaje de acuerdo con la historia de la zona, los edificios existentes, con el fin de la zona.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Záznam o vlastnictví, držení nebo jiná práva v zemi poskytnout důkazy o titulu, usnadnění transakce a zabránit protiprávní nakládání s odpady, obvykle upravil vládní agentura nebo oddělení.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Expediente con respecto a los derechos de propiedad, posesión o de otro tipo en la tierra para proporcionar evidencia de título, facilitar las transacciones y evitar la eliminación ilegal, por lo general editado por un organismo o departamento gubernamental.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

rámec, který podporuje dveře nebo okno (okenního rámu).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

el marco que sujeta a la puerta o a la ventana (marco de ventana).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Straně budovy, která je nejprve vidět, nebo obecně vedlejší budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La parte de un edificio que se ve de primero, o generalmente un lado del edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Stavební materiály se používají ve stavebnictví k vytvoření budov a staveb. Mohou být přírodní : dřevo, vápno, konopí, celulózy, vlna a syntetické: ocel, sádrové, keramika, sklo, plast, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiales de construcción utilizados en la industria de la construcción para crear edificios y estructuras. Pueden ser naturales: madera, cal, cáñamo, celulosa, lana y sintéticos: acero, yeso, cerámica, vidrio, plástico, concreto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

AKT cvičit formu něco (jak tím, že kresba či obrysu nebo plán).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La acción de trabajar la forma de algo (como por hacer un esquema, marcación o plano).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Každý kus práce která je podniknuta nebo pokus. v architektuře projektu se používá k denominate realizaci stavby.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Cualquier pieza de trabajo que es llevada a cabo o intentada. En la arquitectura, un proyecto es usado para denominar la realización de un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Akt zlepšení obnovení a obnovení 2. Stavu obnovena někdejší dobrého stavu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. La acción de mejorar al renovar y restaurar. 2. El estado de ser restaurado a su mejor condición.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pro vytvořené nebo uzpůsobené pro použití nebo funkci.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Diseñado para o adaptado a una función o uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj]: V nebo vhodný pro venkovní nebo mimo budovu # [n] [n]: oblast, která je mimo něco

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj]: Situado en o adecuadas para el aire libre o en el exterior de un edificio # [n] [n]: la región que se encuentra fuera de algo

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komerční organizace, která poskytuje řadu služeb v architektuře. To oftens shromažďuje několik architektů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organización comercial que provee un conjunto de servicios en arquitectura. Muchas veces recopila varias arquitecturas.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ocel je slitina, která se skládá převážně ze železa a uhlíku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acero es una aleación que consite mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Zákon o dodávání čerstvého vzduchu a zbavit zkažený vzduch, kolem uzavřeném prostoru.\u000aMechanický systém v budově, která poskytuje čerstvý vzduch.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El acto de suministrar aire fresco y eliminar aire sucio, dentro de un espacio cerrado. Un sistema mecánico en un edificio que ofrece aire fresco.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Každý velký předmět pevně a trvale připojená na zemském povrchu nebo na své oběžné dráze, konstrukce a uspořádání jeho částí. Tam může být budovy a nonbuilding struktur a člověkem nebo zvířetem vyrobené.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Cualquier objeto grande fijados de manera permanente a la superficie de la Tierra o en su órbita, como resultado de la construcción, y la disposición de sus partes. Puede haber edificios y lugares distintos a edificios, hecho por el hombre o por animales.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] nacházející se uvnitř nebo vhodný pro uvnitř budovy [n] vnitřní nebo uzavřený povrch něčeho

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj] situado dentro o conveniente para el interior de un edificio [n] la superficie interna o cerrado de algo

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vybavení, nástroje, které místnost nebo jiné oblasti, připravena k obývání.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Muebles, los instrumentos que hacen que un espacio o área lista para ser ocupada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. , které se týkají venkovských oblastí 2. žijící v nebo charakteristické pro zemědělství nebo country life

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. relativos a las zonas rurales 2. que viven en o característica de la agricultura o la vida en el campo

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Nachází v nebo charakteristika města nebo městského života. 2. Vztahující se k nebo dotyčný s městem nebo hustě osídlená oblast.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Ubicado en o característico de una ciudad o urbe. 2. Relacionado a o involucrado con una ciudad o un área densamente poblada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

region s označením pro správní nebo jiné účely

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

una región desmarcada para propósitos administrativos u otros.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tesař (Tvůrce) je zkušený craftsperson, který provádí tesařské práce. Tesařské práce s dřevem k výstavbě, instalaci a údržbě, budovy, nábytek a jiné objekty. Práce může zahrnovat manuální práci a pracovat venku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un carpintero (albañil) es un artesano hábil que realiza carpintería. Los carpinteros trabajan con madera para contruir, instalar y mantener edificaciones, muebles y otros proyectos. El trabajo puede involucrar labor manual y trabajo en exteriores.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Soutěž o nějaké ceny, čest nebo výhodu. Ve stavebnictví architektura soutěž je soutěž mezi architekty k získání ceny za koncepční práci nebo objednávku učinit budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un concurso para obtener algún premio, honor o ventaja. En la industria de la construcción de un concurso es una competencia entre arquitectos para obtener un premio para el trabajo conceptual o una orden para hacer un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Dřevo je produktem stromů a někdy i jiných vláknitých rostlin, pro stavební účely při řezu nebo lisované dřevo a řezivo, desky, prkna a podobných materiálů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La madera es un producto de los árboles, y otras plantas fibrosas en ocasiones, utilizados para la construcción cuando se corta o se comprime en la madera y la madera, tales como tablas, tablones y otros materiales similares.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton je složený stavební materiál vzniklý kombinací agregátu (běžně kamenivo) a pojidla jako je cement.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El hormigón es un material de construcción compuesto hecho a partir de la combinación de áridos y un aglutinante, como el cemento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pracovník, který má zvláštní schopnosti, ve stavebním průmyslu. Stavitel může být zedník, elektrikář, instalatér, malíř, Tesař...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un trabajador que tiene habilidades especiales en la industria de la construcción. Un constructor puede ser albañil, electricista, plomero, pintor, carpintero...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tvůrce se specializují na výrobu střechy, patky a vnější Nepromokavý plášť, jak nalézt na většině domácích architektury.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Constructor especializado en fabricar techos, zapatas y revestimientos impermeables exteriores, como lo que se encuentra en la mayor parte de la arquitectura doméstica.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organización comercial que provee un conjunto de servicios arquitectónicos. A menudo reúne a varios arquitectos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys