Inicio > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Categoría:

49 Terms

Created by: Kizsok

Número de Blosarios: 1

Mis términos
Coleccionar término

Organización comercial que proporciona un conjunto de servicios de arquitectura. Reúne a menudo a varios arquitectos.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Komercialna organizacija, ki ponuja nabor storitev v arhitekturi. Pogosto svoje delo tako združuje več arhitektov.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acero es una aleación que se compone principalmente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Jeklo je zlitina, ki je večinoma sestavljena iz železa in ogljika.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El objetivo de los esfuerzos para reducir la cantidad de energía necesaria para proporcionar productos y servicios: extremo local respetuosos del medio ambiente material, diseño de construcción apretada, incluyendo ventanas eficientes, bien cerradas puertas, aislamiento térmico adicional de paredes y techo, ventilación, losas de sótano y fundaciones pueden reducir la pérdida de calor.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Cilj prizadevanj, za zmanjšanje količine energije, potrebne, za zagotavljanje proizvodov in storitev: lokalni in končni okolju prijazen material, načrtovanje nepropustnih stavb, vključno z energetsko učinkovitimi okni, dobro zatesnjenimi vrati, dodatno toplotno izolacijo sten in strehe, prezračevanjem, kletnimi ploščami in temelji, ki lahko zmanjšjo toplotne izgube.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acto de suministro de aire fresco y deshacerse de aire viciado, alrededor de un espacio cerrado. Un sistema mecánico en un edificio que proporciona aire fresco.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Dejanje dobave svežega zraka in odprava slabega kroženjem v zaprtem prostoru. Mehanski sistem v stavbi, ki zagotavlja svež zrak.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. La ley de mejora mediante la renovación y restauración de 2. El estado de ser restaurado a su antigua condición buena.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. Akt izboljšanja z obnovitvijo in obnavljanjem 2. Stanje povrnitve v prejšnje dobro stanje.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

el marco que soporta una puerta o una ventana (marco del ventana).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

okvir, ki podpira vrata ali okna (okenski okvir).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Diseñado para o adaptado a una función o uso.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Izdelano za ali prilagojeno funkciji oziroma namenu uporabe.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Al lado de un edificio que se percibe en primer lugar, o generalmente una parte de un edificio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Strana stavbe, ki se prva opazi ali na splošno strana stavbe.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Utilizado para referirse a bienes considerados infligir el mínimos o ningún daño al medio ambiente.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Uporablja se za sklicevanje na blago, za katero šteje, da povzroča minimalno ali nič škode na okolje.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un concurso para algún premio, honor o ventaja. En el sector de la construcción un concurso de arquitectura es un concurso entre los arquitectos para obtener un premio por la obra conceptual o una orden para hacer un edificio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Natečaj za nekatere nagrade, časti ali prednosti. V gradbeništvu, konkurenca arhitektov je tekmovanje med arhitekti za pridobitev nagrade za konceptualno delo ali nalogo, ali naročilo za gradnjo objekta.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El hormigón es un compuesto hecho de la combinación de una carpeta como cemento y agregado de material de construcción.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Beton je sestavni, gradbeni material, ki je narejen iz kombinacije agregata in veziva, kot je na primer cement.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un obrero que tiene capacidad especial en la industria de construccion. Un albanil puede ser mason, ingeniero, fontanero, pintero, capentero

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Delavec, ki ima posebna znanja v gradbeništvu. Graditelj je lahko zidar, električar, vodovodar, pleskar, mizar...

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

procedimiento especial para la generación de ofertas competidoras de pujadores distintos buscan para obtener un premio de la actividad empresarial de arquitectura, diseño, urbanismo o paisajismo.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Poseben postopek za zbiranje konkurenčnih ponudb od različnih ponudnikov, ki želijo, pridobiti možnost za poslovno dejavnost v arhitekturi, načrtovanju, mestnem planiranju ali krajinski arhitekturi.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Organización comercial que proporciona un conjunto de servicios de arquitectura. Reúne a menudo a varios arquitectos.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Komercialna organizacija, ki zagotavlja nabor storitev, v arhitekturi. Pogosto tako svoje delo združuje več arhitektov.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Mobiliario, instrumentos que preparen una habitación u otra área para la ocupación.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Oprema, pripomočki, ki naredijo, da je prostor ali drugo območje, pripravljeno za nastanitev.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acto de trabajar la forma de algo (como haciendo un bosquejo o plan o esquema).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Izdelovanje oblike nečesa (kot z izdelovanjem skice, ali orisa ali načrta).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El proceso de planificación, organización, dotación de personal, dirigir y controlar la producción de un edificio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Proces načrtovanje, organizacije, kadrovanja, usmerjanja in nadzora, gradnje objekta.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Una organización formal de los arquitectos, cuyo objetivo es informar y escribir textos que rigen la profesión.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Formalna organizacija arhitektov, katere cilj je, obveščanje in pisno strokovno promoviranje in urejanje tega poklica.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un ingeniero que arregla las características del paisaje o jardín atractivo. Él acoge el paisaje según la historia de la zona, los edificios existentes, el propósito de la zona.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Inženir, ki atraktivno organizira značilnosti pokrajine ali vrta. On prilagaja videz pokrajine glede na zgodovino območja, obstoječe zgradbe, namen področja.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. relativa a las zonas rurales 2. que viven en o las características de la agricultura o la vida en el campo.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. nanaša se na podeželje 2. živijo v ali imajo značilnost kmetovanja ali življenja na podeželju

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. Ubicado en o característica de una ciudad o la vida de la ciudad. 2.El relativos a o preocupado con una ciudad o densamente poblaron área.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. Nahaja se v ali ima značilnost mesta ali mestnega življenja. Nanaša se ali zadeva mesto ali gosto naseljena območja.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicar  
Otros Blosarios