Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

2 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Գրասենյակը սովորաբար հանդիսանում է սենյակ կամ տարածք, որտեղ աշխատում են մարդիկ: Միևնույն ժամանակ, այն կարող է նաև նշանակել պաշտոն կազմակերպության մեջ, որն ունի հատուկ պարտավորություններ:

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. a room dedicated to work in a working place 2. an organisation that provides services, e.g. design office

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Աշխատող, որը տիրապետում է հատուկ հմտությունների շինարարության ոլորտում: Շինարարը կարող է լինել որմնադիր,էլեկտրիկ,ջրմուղագործ,ներկարար,ատաղձագործ:

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษในอาคารอุตสาหกรรม ตัวสร้างสามารถ mason ไฟฟ้า ช่างประปา จิตรกร ช่างไม้...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys