Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Kategoria:

13 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Proces Planowanie, organizację, personel, kierowanie i kontrolowanie produkcji budynku.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

O processo de planejar, organizar contratar mão-de-obra, dirigir e controlar a produção de um edifício.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Engenier odpowiedzialną za planowanie miasta, który jest uaktualnienie transporty, życia, mieszkania od miasta.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Engenheiro responsável pelo o planejamento da cidade, ou seja, pela melhoria de transportes, vida e habitação de uma cidade.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. odnoszące się do obszarów wiejskich 2. życia charakterystyczne dla rolnictwa lub życia na wsi lub w

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. relativo às zonas rurais 2. que vive ou é característico da agricultura ou da vida no campo.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

O aço é uma liga que consiste principalmente de ferro e carbono.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Projetado ou adaptado para uma função ou uso.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

O lado de um edifício que é visto primeiro, ou geralmente um lado de um edifício.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Meble, narzędzia, które ułatwiają pomieszczenie lub innym obszarze gotowy do zajmowania.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Mobiliário, os instrumentos que fazem uma sala ou outra área pronta para ser ocupada.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Dodanie budynku jest częścią budynku (pomieszczenia jednego lub więcej), który został dodany do istniejącego i oryginalny budynek.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Um anexo de construção é uma parte de um edifício (um quarto ou mais) que tenha sido adicionado ao edifício existente e original.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Oświetlenie jest zamierzonego stosowania światła do osiągnięcia niektórych estetycznych lub praktycznego skutku. Oświetlenia obejmuje wykorzystanie zarówno sztuczne źródła światła, takich jak światła i naturalnego oświetlenia wnętrza od światła dziennego.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

A iluminação é a aplicação deliberada de luz para conseguir algum efeito estético ou prático. Iluminação inclui o uso de ambas as fontes artificiais de luz, como lâmpadas, e iluminação natural de interiores com a luz do dia.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

[PR] położony w lub nadające się do wewnątrz budynku [n] wewnętrznej lub zamkniętych powierzchni coś

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

[Adj] situado dentro ou adequados para a parte interna de um edifício [n] a superfície do interior ou de algo fechado

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Stolarz (konstruktora) jest wykwalifikowanych craftsperson, który wykonuje stolarskiego. Stolarzy pracy z drewna do skonstruowania, instalacji i utrzymania budynków, meble i inne obiekty. Pracy może obejmować ręczne pracy i pracy na zewnątrz.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Um carpinteiro (construtor) é um artesão habilidoso que executa carpintaria. Carpinteiros trabalham com madeira para construir, instalar e manter edifícios, móveis e outros objetos. O trabalho pode envolver trabalho manual e trabalho ao ar livre.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Um concurso para algum prêmio, honra ou vantagem. Na indústria da construção uma competição de arquitetura é um concurso entre arquitetos para obter um prêmio por um trabalho conceitual ou uma ordem para fazer um edifício.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Concreto é um material de construção composto feito a partir da combinação de agregados e um ligante como cimento.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publikuj  
Other Blossarys