Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

2 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

நகராட்சி அரசு நிர்வாக அலுவலகங்கள்

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Կառույց, որը իր մեջ պարունակում է քաղաքային կառավարության վարչական գրասենյակներ:

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

கட்டிடம் பணியும் தொழிலில் சிறப்பான திறமைகள் உடைய ஒரு பணியாளர். ஒரு புகலர் என்பவர் ஒரு கொத்தன், மின் வினைஞர், குழாய்ப் பணியாளர், வர்ணம் பூசுபவர், ஆசாரி போன்றவர்களாக இருக்கலாம்.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Աշխատող, որը տիրապետում է հատուկ հմտությունների շինարարության ոլորտում: Շինարարը կարող է լինել որմնադիր,էլեկտրիկ,ջրմուղագործ,ներկարար,ատաղձագործ:

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys