Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

18 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

ผู้ชนะการแข่งขันเป็นสถาปัตยกรรมได้ตกลงใจมอบหมายเพื่อรู้โครงการสถาปัตยกรรม

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Le lauréat d'une concours d'architecture est chargé de réaliser un projet architectural.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

เหล็กกล้าเป็นโลหะผสมที่ประกอบด้วยส่วนใหญ่ของเหล็กและคาร์บอนได้

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'acier est un alliage de fer et de charbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A document authorizing the holder to construct a building of a particular kind on a particular lot

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Le permis de construire ou permis de construction est un document officiel qui autorise la construction ou la rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation, industriel ou autre.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ขอบเขตการทำเครื่องหมายสำหรับผู้ดูแลระบบหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Division administrative d'une ville. 2. Partie d'une ville qui présente certains caractères.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.ที่ตั้งอยู่ใน หรือลักษณะของเมืองหรือเมือง 2.เกี่ยวข้องกับ หรือเกี่ยวข้อง กับการเมือง หรือหนาแน่นไปเติมพื้นที่

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.Situé ou caractéristique d'une vie en ville. 2.Relatif à ou concernant une ville ou une zone densément peuplée.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. เกี่ยวข้องกับชนบท 2 อาศัยอยู่ในหรือลักษณะของการทำฟาร์มหรือชีวิตประเทศ

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Relatif aux zones rurales 2. Vivant dans ou caractéristique de l'agriculture ou de la vie à la campagne.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

วิศวกรผู้รับผิดชอบในการวางผังเมือง กล่าวคือ ปรับปรุงการขนส่ง ชีวิต และแหล่งพำนักของเมือง

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'urbaniste est un professionnel exerçant dans l'urbanisme. Son rôle est de planifier l'agencement des activités humaines sur les territoires en vue de réaliser un développement et un aménagement durable des villes et des campagnes.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

สำนักงานการบริหารของรัฐบาลเทศบาล

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organe républicain qui régit et administre une ville et dont le conseil municipal est élu par les habitants de cette ville.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Engenier มีใครจัดคุณลักษณะของแนวนอนหรือสวน attractively เขาปรับความเหมาะสมในแนวนอนตามไปกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ อาคารอยู่ วัตถุประสงค์ของพื้นที่

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un paysagiste est un artisan dont le métier consiste à concevoir l'espace extérieur d'une habitation ou d'un bâtiment, afin de le rendre plus attrayant. # une personne qui pose des actes au niveau du paysage : un urbaniste, un architecte, un forestier. Une personne détenant un diplôme de troisième cycle délivré par une école spécialisée en paysage (ENSP, ENSPB, ESAJ) ou par une école d'architecture avec un enseignement spécialisé (Ecole d'architecture de Lille). Le professionnel peut aussi être issu d'une école d'ingénieur en horticulture (Ecole d'Angers) ou spécialisée dans l'architecture des jardins (Ecole de Blois).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

องค์กรอย่างเป็นทางการของสถาปนิก ที่จุดมุ่งหมายคือ เพื่อแจ้งให้ทราบ และเขียนข้อความที่ควบคุมวิชาชีพ

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'Ordre des architectes, institué par la loi du 3 janvier 1977 (France) sur l'architecture, est un organisme de droit privé chargé de missions de service public. Doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministre de la Culture. L'Ordre des architectes est constitué des 29 000 architectes, agréés en architecture et détenteurs de récépissés remplissant les conditions fixées par la loi pour exercer leur profession : diplôme, déontologie, assurance, droits civil. L'inscription à l'Ordre des architectes confère le droit d'exercer la profession et de porter le titre d'architecte.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

พระราชบัญญัติการทำงานออกแบบของบางสิ่งบางอย่าง (ตาม ด้วยการร่าง หรือเค้าร่าง หรือแผน)

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Activité créatrice se rapportant aux qualités formelles des objets produits industriellement en vue d'un résultat esthétique s'accordant aux impératifs fonctionnels et commerciaux.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ตั้งอยู่ภายใน หรือเหมาะสมภายในอาคาร [n] ภายใน [คำคุณศัพท์] หรือพื้นผิวของสิ่งที่แนบ

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qui est situé au-dedans, entre les limites d'un bâtiment. Qui ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, hors d'eau, hors d'air.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Siding คือการ มุงครอบที่ด้านนอกหรือ cladding ของตัวบ้านเพื่อหลั่งน้ำ และป้องกันจากผลของลมฟ้าอากาศ ตึกที่ใช้ siding มันอาจทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในความงามสุนทรียะของโครงสร้าง และมีผลกระทบต่อค่าของคุณสมบัติโดยตรง

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Revêtement extérieur non porteur, vertical ou sensiblement vertical, d'une structure. Le bardage fait partie intégrante de l'attrait esthétique d'un bâtiment.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ชนวนเป็นแบบอย่างละเอียด foliated อย่างถูกต้องแม่นยำหินได้มาจากตัวต้นฉบับ shale ชนิดตะกอนประกอบด้วยดินเหนียวหรือขี้เถ้าภูเขาไฟผ่านคุณภาพต่ำ regional metamorphism

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Schiste formé d'un mélange de silicates (micas, chlorite, quartz, hématite, argile, etc.); gris à noir, parfois vert, jaune, brun ou rose. Roche de nature schisteuse caractérisée par sa fissibilité, d'où l'on tire les plaques qui, après façonnage, servent principalement à la couverture et qui, par extension, il est d'usage courant d'appeler « ardoise ».

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ในอาคารภายในประเทศ และอุตสาหกรรม หลาย พื้น ได้รับการสนับสนุน บนพื้นฐาน หรือโดยตรง บนแผ่น ดิน sub ใช้ในการก่อสร้างชั้นล่างของอาคาร

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Élément dimensionné en plaque, généralement d'un matériau lourd, employé en revêtement de sol ou de murs ou utilisée pour couvrir un plancher, une chaussée ou un trottoir.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

แสงสว่างคือ การประยุกต์โดยสุขุมของแสงเพื่อให้บรรลุผลบางอย่างสุนทรียะ หรือปฏิบัติได้จริง แสงรวมถึงการใช้ทั้งสองแหล่งแสงเทียมต่าง ๆ เช่นโคมไฟและรัศมีธรรมชาติของลงตัวจากการตามฤดูกาล

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Application de lumière naturelle ou artificielle aux objets ou à leur entourage pour qu'ils puissent être vus.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

หมายถึงสินค้าที่พิจารณาว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่เป็นอันตรายเลย

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qui ne porte pas, ou que très peu, atteinte à la nature, à l'environnement naturel. Se dit de matériaux naturels bruts ou recyclés et recyclables.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

การเคลือบคือการ มุงครอบที่ใช้กับพื้นผิวของวัตถุ มักจะเรียกว่าความหลากหลาย ในหลายกรณี ไม้แปรรูปถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของหลากหลาย เช่นลักษณะ รอยขีดข่วน wet สามารถ กร่อนความต้านทาน ความต้านทานการสึกกร่อน และความต้านทานการขูด

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Les enduits sont constitués d'un liant (chaux, plâtre, ciment ou terre) et de charges minérales (agrégats, ou granulats, comme le sable ou la poussière de marbre).Il est utilisé pour le revêtement des murs et des plafonds et durcit après application.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ว่ากันว่า สิ่งก่อสร้าง สภาพแวดล้อมหรือแนวนอนที่มีอยู่ อยู่ในขณะนี้ และสถาปนิกมีกระดูก

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se dit d'un bâtiment, d'un environnement ou d'un paysage qui existe déjà et avec lequel l'architecte doit travailler ou s'adapter.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

เพิ่มอาคารเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเดิมและอาคาร (ห้องหนึ่งหรือมากกว่า) ที่ถูกเพิ่มลงในที่มีอยู่

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Accroissement volontaire ou spontané de l'affectation du sol pour une utilisation urbaine ou rurale.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[คำวิเศษณ์]: เหมาะ สำหรับกลางแจ้ง หรือ นอกตัวอาคาร # [n] [n] หรือใน: พื้นที่ที่อยู่นอกสิ่ง

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qui se situe en dehors du bâtiment ou sur ses enveloppes. Qui peut être utilisé dehors, qui est visible du dehors.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลเข้าไหลออกได้ ซึ่งป้องกันการรั่วซึม

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qui ne laisse pas passer l'eau et/ou l'air, qui empêche les fuites.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ทางด้านของตึกที่เห็นครั้งแรก หรือโดยทั่วไปด้านข้างของอาคาร

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Face avant ou principale d'un bâtiment.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

สำหรับการออกแบบ หรือดัดแปลงไปยังฟังก์ชันหรือการใช้งาน

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se dit d'un ouvrage d'architecture, d'un meuble dont les dispositions et les mesures conviennent parfaitement à la fonction à laquelle on les destine. Le Fonctionnalisme en architecture est un principe architectural selon lequel la forme des bâtiments doit être exclusivement l'expression de leur usage.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

เฟรมที่สนับสนุน ประตูหรือหน้าต่าง (กบ)

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Encadrement de porte en bois, métal ou PVC, composé de deux montants, d'une traverse supérieure et éventuellement d'un seuil. Constitue le dormant et se trouve solidaire de la paroi.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

พระราชบัญญัติป้องกันสิ่งโดยรอบด้วยวัสดุที่ช่วยลด หรือป้องกันการส่งผ่านของเสียง หรือความร้อน หรือไฟฟ้า วัสดุสำหรับวัตถุประสงค์นี้

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'isolation thermique désigne l'ensemble des techniques mises en œuvre pour limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid. L'isolation phonique, ou isolation acoustique, a pour objectif d'éviter la propagation du bruit.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ช่างฝีมือที่ทำงานกับหิน อิฐ คอนกรีต โดยทั่วไป ทำการก่ออิฐสำหรับผนังของอาคาร กำแพงกันดิน และอนุสาวรีย์

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Le maçon est un professionnel du bâtiment qui pratique la maçonnerie. Cette discipline consiste à créer, choisir et utiliser des éléments de construction composés de divers matériaux (briques, pierres, paille, torchis, terre, bois, métaux, béton...) pour édifier, parfois de manière artistique, une habitation, un monument, une cheminée ou tout autre ouvrage ou œuvre de construction.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

อาคารวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อสร้างอาคารและโครงสร้าง ที่พวกเขาสามารถเป็นธรรมชาติ: ไม้ ปูน hemp เซลลูโลส ขนสัตว์ และ synthetic: เหล็ก ปูนพลา สเตอร์ เซรามิก แก้ว พลาสติก คอนกรีต

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Les matériaux de construction sont des matériaux utilisés dans les secteurs de la construction : bâtiment et travaux publics (souvent désignés par le sigle BTP). La gamme des matériaux utilisés dans la construction est relativement vaste. Elle inclut principalement le bois, le verre, l'acier, les matières plastiques (isolants notamment) et les matériaux issus de la transformation de produits de carrières, qui peuvent être plus ou moins élaborés. On a ainsi dérivés de l'argile, les briques, les tuiles, les carrelages, les éléments sanitaires.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ทำงานของการเชื่อม fabrication และติดตั้งส่วนควบในอาคารด้วยวัสดุเช่นไม้และอะลูมิเนียม

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Désigne l'ensemble des portes et fenêtres d'un bâtiment.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. ของการปรับปรุงโดย renewing และการคืนค่า 2 รัฐกำลังคืนค่าการสภาพดีของอดีต

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Remise à neuf totale ou partielle d'un bâtiment, d'un quartier. 2. Désigne la partie d'un bâtiment rénové.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

วัตถุขนาดใหญ่ใด ๆ อย่างถาวรคงที่พื้นผิวของโลก หรือ ในวง โคจรของ จากการก่อสร้าง และการจัดเรียงของชิ้นส่วน สามารถมีอาคารและโครงสร้าง nonbuilding และมนุษย์สร้างขึ้น หรือสัตว์ทำขึ้น

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Constitution, disposition et assemblage des éléments d'un bâtiment, et plus spécialement de son squelette, quand cette construction comporte des éléments d'ossature actifs, et des éléments distincts de remplissage. Ensemble d'éléments convenablement assemblés, conçu pour assurer la rigidité, ou construction présentant une telle disposition.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

การขุดดิน เช่น ในขณะก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยการขุดดินออกจากสถานที่ลาดเอียงเพื่อทำให้พื้นราบและขนานกับแนวพื้นดิน

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Travail consistant à déplacer des quantités importantes de terre dans divers buts. En génie civil, il est employé pour soutenir ou élever une surface ou bien accumulé à l'intérieur d'œuvres de soutien pour renforcer des murs, digues ou fortifications. Le terrassement sert également à aplanir la surface d'un sol que l'on veut horizontal.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

พระราชบัญญัติจัดหาอากาศบริสุทธิ์และการกำจัดอากาศเหม็น รอบพื้นที่ปิด ระบบเครื่องกลในอาคารที่มีอากาศบริสุทธิ์

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Le fournissement d'air fraiche et le proces pour se debarasser de l;aire vicieuse, dans un espace ferme. Designe aussi le systeme mecanique qui offre de l;aire fraiche aux batiments.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

เหล็กเป็นโลหะผสมที่ประกอบด้วยส่วนใหญ่ของเหล็กและคาร์บอน

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acier est un alliage compose surtout de fer et charbon, susceptible a acquerir des proprietes variees (durete, resistance, malleabilite)selon le traitement qu'on lui fait subir.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (usually plural) ตกแต่งและอุปกรณ์ 2 การทำ หรือกลายเหมาะสม ปรับปรุงกับสถานการณ์

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organisation en vue d'améliorer les conditions d'utilisation.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ระเบียนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของ ความครอบครอง หรืออื่น ๆ สิทธิในที่ดิน เพื่อให้หลักฐานของชื่อเรื่อง ธุรกรรมการอำนวยความสะดวก และ การป้องกันกำจัดผิดกฎหมาย มักจะแก้ไขได้ โดยหน่วยงานรัฐบาลหรือฝ่าย

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Ensemble des documents qui répertorient les caractéristiques des parcelles foncières, et qui servent notamment à déterminer l'impôt foncier. Le cadastre est un outil fiscal, technique et juridique. Il cartographie les parcelles et leur surface. Il identifie les biens et les droits des propriétaires . Les indications de surfaces cadastrales n'ont pas de valeur juridique. Le cadastre actuel est consultable en mairie 2. Administration qui gère le cadastre.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ตัวสร้างเฉพาะในการทำ ให้ roofs, footings ภายนอก ผิว weatherproof เป็นที่พบบนสถาปัตยกรรมภายในประเทศมากที่สุด

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Artisan spécialisé dans la construction du toit d'un bâtiment. Il met en place différentes couches de protection qui permettent de mettre le bâtiment hors d'eau, hors d'air. (tuiles, matériau étanche ou respirant).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ช่างไม้ (สร้าง) เป็นช่างฝีมือมีทักษะที่ทำ carpentry เดอะคาร์เพนเทอร์สงานกับยางพาราก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาอาคาร เฟอร์นิเจอร์ และวัตถุอื่น ๆ การทำงานอาจเกี่ยวข้องกับแรงงานด้วยตนเอง และการทำงานสำหรับนอกอาคาร

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Artisan, ouvrier qui fait des charpentes;assemblage de pieces de bois ou de metal servant comme soutien a la construction.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bioclimatic หรือสีเขียวอาคาร (หรือที่เรียกว่าสีเขียวก่อสร้างหรืออาคารที่ยั่งยืน) หมายถึงโครงสร้างและการใช้กระบวนการที่มีทรัพยากรประสิทธิภาพตลอดวงจรอายุของอาคาร และผู้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: จาก siting การออกแบบ ก่อสร้าง การดำเนินการ บำรุงรักษา renovation และพินาศ นี้ปฏิบัติขยาย และเสริมคลาสสิกที่สร้างความกังวลในการออกแบบของเศรษฐกิจ utility ความทนทาน และความสะดวกสบาย

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'architecture bioclimatique valorise l'environnement géographique et climatique d'un bâtiment, dans le respect des modes et rythmes de vie ainsi que de la santé des usagers du bâtiment. Elle concerne tous les types de bâtiments, habitat, tertiaire et industriel. Elle a pour objectif de minimiser les besoins énergétiques du cycle de vie d'un bâtiment (construction, exploitation, rénovation, déconstruction) sans créer de pression sur les ressources environnementales, afin de maintenir des températures constantes et agréables, tout en contrôlant l'hygrométrie, l'acoustique, la qualité de l'air et la lumière intérieures.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

การประกวดสำหรับบางรางวัล เกียรติ หรือประโยชน์ ในอาคารอุตสาหกรรม การแข่งขันสถาปัตยกรรมเป็นการประกวดระหว่างสถาปนิกเพื่อขอรับรางวัลสำหรับการทำงานแนวคิดหรือใบสั่งเพื่อให้อาคาร

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Moyen utilisé par l'Administration lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières en vue de l'attribution d'un marché, et selon lequel les concurrents soumettent des projets spécifiques (construction, design, concept d'idées)qui seront examinés par un jury.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ไม้เป็นผลิตภัณฑ์ของต้นไม้ และบางครั้งพืชอื่น ๆ ข้อ ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเมื่อตัด หรือกดลงไม้และไม้ กระดาน ไม้กระดาน และวัสดุที่คล้ายกัน

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

substance solide et fibreuse composant les racines, la tige et les branches des arbres, utilise dans la construction pour ses proprietes de resistance et l'imputrescibilite.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

คอนกรีตเป็นส่วนประกอบทำจากชุดรวมและสารยึดเกาะเช่นซีเมนต์วัสดุก่อสร้าง

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Le beton est une materiel de construction composite par malaxage d'un melange de graviers et de sable avec un liant hydraulique(en general de ciment)

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. a room dedicated to work in a working place 2. an organisation that provides services, e.g. design office

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. pièce dédiée au travail plutôt intellectuel, chez soi ou sur le lieu de travail 2. établissement d'administration publique ou fournisseur de services

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Any human-made structure used or intended for supporting or sheltering any use or continuous occupancy. There can be :residential buildings,commercial buildings and complexes, industrial buildings, sites and installations, civil constructions, network infrastructure constructions. 2. An act of construction

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Construction humaine destinée à abriter ou soutenir 2. Ensemble des corps de métiers qui concourent à la construction, secteur d'activité

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษในอาคารอุตสาหกรรม ตัวสร้างสามารถ mason ไฟฟ้า ช่างประปา จิตรกร ช่างไม้...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un travailleur qui a des compétences spéciales dans le secteur du bâtiment. Un artisan peut être maçon, électricien, plombier, peintre, charpentier ...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

ขั้นตอนสำหรับการสร้างข้อเสนอการแข่งขันจากต่าง bidders ค้นเพื่อขอรับรางวัลกิจกรรมทางธุรกิจในสถาปัตยกรรมของ ออกแบบ วางแผน ด้านการเมือง หรือภูมิสถาปัตยกรรมพิเศษ

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

procédure spéciale pour générer des offres concurrentes de différents postulants qui cherchent à obtenir un marché en architecture, design, urbanisme ou paysagisme.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

องค์กรเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการในสถาปัตยกรรมของชุด มัน oftens สถาปนิกหลายที่รวบรวม

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Établissement commercial qui propose un ensemble de services dans l'architecture. Une agence regroupe souvent plusieurs architectes.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

โพสต์  
Other Blossarys