Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

45 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Organización comercial que provee un conjunto de servicios en arquitectura. Muchas veces recopila varias arquitecturas.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercialna organizacija, ki ponuja nabor storitev v arhitekturi. Pogosto svoje delo tako združuje več arhitektov.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acero es una aleación que consite mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Jeklo je zlitina, ki je večinoma sestavljena iz železa in ogljika.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El objetivo de los esfuerzos para reducir la cantidad de energía necesaria para proporcionar productos y servicios: extremo local ecológico de materiales, el diseño de edificios apretados, incluyendo la eficiencia energética de ventanas, puertas y sellado, el aislamiento térmico adicional de las paredes y el techo, ventilación, sótano las losas, y las fundaciones pueden reducir la pérdida de calor.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Cilj prizadevanj, za zmanjšanje količine energije, potrebne, za zagotavljanje proizvodov in storitev: lokalni in končni okolju prijazen material, načrtovanje nepropustnih stavb, vključno z energetsko učinkovitimi okni, dobro zatesnjenimi vrati, dodatno toplotno izolacijo sten in strehe, prezračevanjem, kletnimi ploščami in temelji, ki lahko zmanjšjo toplotne izgube.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El acto de suministrar aire fresco y eliminar aire sucio, dentro de un espacio cerrado. Un sistema mecánico en un edificio que ofrece aire fresco.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Dejanje dobave svežega zraka in odprava slabega kroženjem v zaprtem prostoru. Mehanski sistem v stavbi, ki zagotavlja svež zrak.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. La acción de mejorar al renovar y restaurar. 2. El estado de ser restaurado a su mejor condición.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Akt izboljšanja z obnovitvijo in obnavljanjem 2. Stanje povrnitve v prejšnje dobro stanje.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

el marco que sujeta a la puerta o a la ventana (marco de ventana).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

okvir, ki podpira vrata ali okna (okenski okvir).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Diseñado para o adaptado a una función o uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Izdelano za ali prilagojeno funkciji oziroma namenu uporabe.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La parte de un edificio que se ve de primero, o generalmente un lado del edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Strana stavbe, ki se prva opazi ali na splošno strana stavbe.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se utiliza para referirse a los bienes considerados que causan mínimo daño o no causan daño alguno en el medioambiente.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Uporablja se za sklicevanje na blago, za katero šteje, da povzroča minimalno ali nič škode na okolje.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un concurso para obtener algún premio, honor o ventaja. En la industria de la construcción de un concurso es una competencia entre arquitectos para obtener un premio para el trabajo conceptual o una orden para hacer un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Natečaj za nekatere nagrade, časti ali prednosti. V gradbeništvu, konkurenca arhitektov je tekmovanje med arhitekti za pridobitev nagrade za konceptualno delo ali nalogo, ali naročilo za gradnjo objekta.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El hormigón es un material de construcción compuesto hecho a partir de la combinación de áridos y un aglutinante, como el cemento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton je sestavni, gradbeni material, ki je narejen iz kombinacije agregata in veziva, kot je na primer cement.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un trabajador que tiene habilidades especiales en la industria de la construcción. Un constructor puede ser albañil, electricista, plomero, pintor, carpintero...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Delavec, ki ima posebna znanja v gradbeništvu. Graditelj je lahko zidar, električar, vodovodar, pleskar, mizar...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Procedimiento especial para la generación de ofertas competitivas de diversos oferentes que aspiran a ganar la licitación de una actividad empresarial relacionada con la arquitectura, el diseño, el urbanismo o el paisaje.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Poseben postopek za zbiranje konkurenčnih ponudb od različnih ponudnikov, ki želijo, pridobiti možnost za poslovno dejavnost v arhitekturi, načrtovanju, mestnem planiranju ali krajinski arhitekturi.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organización comercial que provee un conjunto de servicios arquitectónicos. A menudo reúne a varios arquitectos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercialna organizacija, ki zagotavlja nabor storitev, v arhitekturi. Pogosto tako svoje delo združuje več arhitektov.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Muebles, los instrumentos que hacen que un espacio o área lista para ser ocupada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Oprema, pripomočki, ki naredijo, da je prostor ali drugo območje, pripravljeno za nastanitev.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La acción de trabajar la forma de algo (como por hacer un esquema, marcación o plano).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Izdelovanje oblike nečesa (kot z izdelovanjem skice, ali orisa ali načrta).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El proceso de planificación, organización, dotación de personal, dirección y control de la producción de un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Proces načrtovanje, organizacije, kadrovanja, usmerjanja in nadzora, gradnje objekta.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Una organización formal de los arquitectos, cuyo objetivo es informar y escribir textos que rigen la profesión.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Formalna organizacija arhitektov, katere cilj je, obveščanje in pisno strokovno promoviranje in urejanje tega poklica.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un ingeniero que organiza los elementos del paisaje o jardín de forma atractiva. Se acomoda el paisaje de acuerdo con la historia de la zona, los edificios existentes, con el fin de la zona.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Inženir, ki atraktivno organizira značilnosti pokrajine ali vrta. On prilagaja videz pokrajine glede na zgodovino območja, obstoječe zgradbe, namen področja.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. relativos a las zonas rurales 2. que viven en o característica de la agricultura o la vida en el campo

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. nanaša se na podeželje 2. živijo v ali imajo značilnost kmetovanja ali življenja na podeželju

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Ubicado en o característico de una ciudad o urbe. 2. Relacionado a o involucrado con una ciudad o un área densamente poblada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Nahaja se v ali ima značilnost mesta ali mestnega življenja. Nanaša se ali zadeva mesto ali gosto naseljena območja.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys