Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

1 Term

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

The work of the joiner, the fabrication and installation of fittings in buildings with materials such as wood and aluminium.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Marangoz, ahşap ve alüminyum gibi malzemeler ile binaların parçaları imalat ve montajı işi.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (usually plural) furnishings and equipment 2. making or becoming suitable; adjusting to circumstances

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (Genellikle çoğul) mobilya ve ekipmanlar . ya da uygun hale koşullara uyum.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Slate is a fine-grained, foliated, homogeneous metamorphic rock derived from an original shale-type sedimentary rock composed of clay or volcanic ash through low-grade regional metamorphism.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kayağantaş, kil ya da düşük dereceli bölgesel metamorfizma ile volkanik küllerden oluşan orijinal bir kil tipi tortul kaya türetilmiş bir ince taneli, yapraklanmış, homojen bir metamorfik kayaçtır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

In many domestic and industrial buildings a slab, supported on foundations or directly on the sub soil, is used to construct the ground floor of a building

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Çok sayıda yerli ve endüstriyel binalar, temeller üzerine veya doğrudan alt toprak desteklenen bir döşeme ile bir binanın zemin katını inşa etmek için kullanılır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Steel is an alloy that consists mostly of iron and carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Çoğunlukla çelik, demir ve karbon oluşan bir alaşım.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Record concerning ownership, possession or other rights in land to provide evidence of title, facilitate transactions and to prevent unlawful disposal, usually edited by a government agency or department.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tutanak, toprak, mülkiyet, mülkiyet veya diğer haklarına ilişkin unvan kanıt işlemleri kolaylaştırmak ve yasadışı bertarafı, genellikle bir devlet kurumu veya departmana göre düzenlenebilir önlemek için kullanılan belge.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Special procedure for generating competing offers from different bidders looking to obtain an award of business activity in architecture, design, town-planning or landscape architecture.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

mimari, tasarım, şehir planlama ve peyzaj mimarisi iş etkinliğinde bir ödül alabilmek için farklı isteklilerden rakip teklifler üretmek için özel bir prosedür.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

It is said of a building, an environment or a landscape that does exist, is currently present and that the architect has to deal with.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir bina, çevre durumu ya da arazinin mevcut olma durumu ve mimarın bununla başa çıkması gerektiğini açıklar.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Excavation of earth, as in engineering construction, which consists in removing earth from a sloping place in order to make a flat and horizontal ground.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kazı, düz ve yatay bir zemin yapmak için eğimli bir yerden toprak kaldırmayla oluşan mühendislik, inşaat alanlarında kullanılan bir yöntem.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commercial organisation that provides a set of services in architecture. It oftens gathers several architects.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commercial organisation that provides a set of services in architecture. It oftens gathers several architects.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Siding is the outer covering or cladding of a house meant to shed water and protect from the effects of weather. On a building that uses siding, it may act as a key element in the aesthetic beauty of the structure and directly influence its property value.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Siding dış kaplama veya kaplama su döken ve hava etkilerinden korumak amacıyla bir evin var. Siding kullanan bir bina, Güzellik-Estetik yapısı içinde önemli bir unsur olarak hareket olabilir ve onun değerini doğrudan etkiler.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A contest for some prize, honor, or advantage. In the building industry an architecture competition is a contest between architects to obtain a prize for the conceptual work or an order to make a building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bazı ödül, onur veya avantaj için bir yarışma. İnşaat sektöründe bir Mimarlık Yarışması, kavramsal iş ya da bir bina yapmak için bir sipariş için bir ödül almak için Mimarlar arasında bir yarışmadır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Used to refer to goods considered to inflict minimal or no harm on the environment.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kabul indirebilmek için çok az mal veya çevreye zarar başvurmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Lighting is the deliberate application of light to achieve some aesthetic or practical effect. Lighting includes use of both artificial light sources such as lamps and natural illumination of interiors from daylight.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Estetik ya da pratik bir etki elde etmek için kasıtlı uygulama ışık aydınlatma olduğunu. Aydınlatma lambaları gibi her iki yapay ışık kaynakları kullanımı ve doğal aydınlatma iç gelen gün ışığı içerir.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Coating is a covering that is applied to the surface of an object, usually referred to as the substrate. In many cases coatings are applied to improve surface properties of the substrate, such as appearance, adhesion, wet-ability, corrosion resistance, wear resistance, and scratch resistance.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kaplama genellikle substrat başvurulan bir nesne yüzeyine uygulanan bir kaplama olduğunu. Birçok durumda, substrat, görünüm, adezyon, ıslak-yetenek, korozyon direnci, Aşınma dayanımı ve direniş çizik gibi yüzey özelliklerini geliştirmek için kaplama uygulanır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A building addition is a part of a building (one room or more) that has been added to the existing and original building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Binanın yanı sıra, varolan eklenmiş olan bina (bir oda veya daha fazla) ve özgün yapı parçasıdır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] : Situated in or suitable for the outdoors or outside of a building# [n] [n] : the region that is outside of something

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[ayar]: içinde yer alan veya açık havada veya dışında bir bina # [n] [n] uygun: dışında bir şey bölgesi

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Which doesn't allow water to pas in and out, which prevent leaks.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Hangi pas su giriş ve çıkış sızıntı engelleyen izin vermez.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The side of a building that is seen first, or generally a side of a building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

İlk görülen bir binanın yan, ya da genel bir binanın bir tarafı.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. The act of improving by renewing and restoring 2. The state of being restored to its former good condition.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. The act of improving by renewing and restoring 2. The state of being restored to its former good condition.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Any large object permanently fixed to Earth's surface or in its orbit, as a result of construction, and the arrangement of its parts. There can be buildings and nonbuilding structures, and man-made or animal-made.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Dünya'nın yüzeyine veya inşaat ve parçaların düzenlenmesi sonucunda kendi yörüngesinde kalıcı olarak sabit, büyük bir nesne. Nonbuilding yapılar, yazım hatası olmuş olabilir ve insan veya hayvan yaptı.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The act of supplying fresh air and getting rid of foul air, around a closed space. A mechanical system in a building that provides fresh air.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Temiz hava ve kötü hava, kapalı alan çevresinde kurtulmak sağlama işlemi. Mekanik sistem bir binada temiz hava sağlar.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A worker who has special skills in the building industry. A builder can be mason, electrician, plumber, painter, carpenter...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

İnşaat sektöründe özel yetenkleri olan bir işçi İnşaatçı taş ustası, elektrikçi, tesisatçı, ressam ve marangoz olabilir.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A region marked off for administrative or other purposes

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

İdair veya başka amaçlarla belirlenen bir bölge

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Designed for or adapted to a function or use.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

İçin tasarlanmış veya bir işlev veya kullanım için uyarlanmış.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The frame that supports a door, or a window (window frame).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

bir kapı veya pencere (pencere çerçevesi) destekleyen çerçeve.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The act of protecting something by surrounding it with material that reduces or prevents the transmission of sound or heat or electricity. The material for this purpose.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir şey tarafından azaltır veya ses veya ısı veya elektrik iletimini engeller malzeme ile çevresindeki Koruma Yasası. Bu amaçla malzeme.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The process of planning, organising, staffing, directing and controlling the production of a building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Planlama, organizasyon, personel, yönetmenlik ve bir bina üretimini denetleme işlemidir.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Any piece of work that is undertaken or attempted. In architecture project is used to denominate the realisation of a building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Herhangi bir taahhüt veya teşebbüs iş. Mimarlık proje bir bina gerçekleştirilmesinin adlandırmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir formu (bir kroki, anahat ya da plan yapma gibi tarafından) çalışma eylemi.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Furnishings, instrumentalities that make a room or other area ready for occupancy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Furnishings, instrumentalities that make a room or other area ready for occupancy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] situated within or suitable for inside a building [n] the inner or enclosed surface of something

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[ayar] içinde veya uygun bir bina [n] iç içeride yer alan ya da bir şey yüzey içine

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A carpenter (builder) is a skilled craftsperson who performs carpentry. Carpenters work with timber to construct, instal and maintain buildings, furniture, and other objects. The work may involve manual labour and work outdoors.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

(Oluşturucu) marangoz marangozluk yapan yetenekli bir usta olduğunu. Marangoz ahşap ile inşa, yüklemek ve binalar, mobilya ve diğer nesneleri korumak için çalışır. Çalışmaları, el işçiliği gerektiren ve açık havada çalışır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A builder specialised in making roofs, footings and outer weatherproof skin, as found on most domestic architecture.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Çatılar, temeller ve dış hava koşullarına dayanıklı deri olarak yapımında uzmanlaşmış bir Oluşturucu en iç mimarisi üzerinde bulundu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

An engenier in charge with city planning, that is upgrading transports, life, housing of a city.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Taşımaları, hayat, yükseltme bir engenier sorumlu kent planlama, şehir konut.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

An engenier who arranges features of the landscape or garden attractively. He accomodates the landscape according to the history of the area, the existing buildings, the purpose of the area.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Peyzaj ve Bahçe özelliklerinden düzenleyen bir engenier çekici. O ahşabının peyzaj alanı, mevcut binaların, çevrenin amacı tarihin göre.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The winner of an architecture competition gets commissioned to realise an architectural project.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir Mimarlık Yarışması galibi mimari projesini gerçekleştirmek için devreye.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A formal organisation of architects, which aim is to inform and to write texts that govern the profession.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Resmi bir kuruluş mimarlar, bilgilendirmek, mesleğini düzenleyen metinler yazmak için hangi amaçtır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Building materials are used in the construction industry to create buildings and structures. They can be natural : wood, lime, hemp, cellulose, wool, and synthetic : steel, plaster, ceramic, glass, plastic, concrete.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Yapı malzemeleri İnşaat Sanayi yapıları oluşturmak için kullanılır. Onlar-ebilmek var olmak doğal: ahşap, kireç, kenevir, selüloz, yün ve sentetik: Çelik, sıva, seramik, cam, plastik, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A craftsman who works with stone, brick, concrete. Masonry is commonly used for the walls of buildings, retaining walls and monuments

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Taş, tuğla, beton ile çalışan bir usta. Yığma binaların, istinat duvarları ve anıtlar duvarlar için yaygın olarak kullanılır

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Concrete is a composite building material made from the combination of aggregate and a binder such as cement.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton yapı malzemesi toplamak ve çimento gibi bağlayıcı ile birlikte yapılan karmaşıktır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Wood is a product of trees, and sometimes other fibrous plants, used for construction purposes when cut or pressed into lumber and timber, such as boards, planks and similar materials.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tahta, ağaç ve bazen diğer lifli bitkiler, ne zaman kesmek ya da kereste ve ahşap, panoları, plakalar ve malzeme benzer gibi içine preslenmiş inşaat amaçlı kullanılan bir üründür.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. relating to rural areas 2. living in or characteristic of farming or country life

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. kırsal alanlarda 2 ile ilgili. yaşayan veya tarım veya taşra hayatı karakteristik

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.Located in or characteristic of a city or city life. 2.Relating to or concerned with a city or densely populated area.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. yer alan içinde veya bir şehir veya kent yaşamının karakteristik. 2. için veya ilgili bir şehir veya yoğun ilgili alanı doldurulur.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The goal of efforts to reduce the amount of energy required to provide products and services : local end eco-friendly material, tight building design, including energy-efficient windows, well-sealed doors, additional thermal insulation of walls and roof, ventilation, basement slabs, and foundations can reduce heat loss.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mal ve hizmetlerin sunulmasında ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaltılmasına yönelik çabaların amacı : yerel düzeyde çevre dostu malzeme, enerji tasarruflu pencereleri olan sıkışık bina dizaynı, iyi mühürlenmiş kapılar, kapılar ve duvarlarda ilave sıcaklık izolasyonu, havalandırma, zemin levha ve ısı kaybını önleyen temeller.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Steel is an alloy that consists mostly of iron and carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Çelik, çoğunlukla demir ve karbondan oluşan bir alaşımdır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys