Home > Blossary: Harry Potter Spells
all about spells used in the movie or book Harry Potter

Category: Entertainment

20 Terms

Created by: paul01234

Number of Blossarys: 51

My Terms
Collected Terms

Otherwise known as the Unlocking Charm, this is used to unlock and open doors. It can also unseal doors with the Locking Spell (Colloportus). However, it is possible to bewitch doors such that they would resist the spell. This was mentioned by Hermione Granger during her first and third years in Hogwarts.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Znane także jako Zaklęcie Otwierające. Używany jest do otwierania zamkniętych na klucz drzwi. Potrafi też otworzyć drzwi opatrzone Zaklęciem Zamykającym (Collportus) Jest możliwe zaczarowanie drzwi w taki sposób by oparły się zaklęciu. Zostało to wspomniane przez Hermionę Granger podczas pierwszych lat w Hogwarcie.

Domain: Entertainment; Category: Movies

The Fire-Making Spell. This charm produces fire and is frequently used by Hermione. It was also used by Bellatrix to set Hagrid's hut ablaze. Arthur Weasley also used this spell to produce fire in the Dursleys' hearth to use the Floo powder.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Zaklęcie rozniecające ogień. Jest bardzo często używane przez Hermionę. Zostało także użyte przez Bellatrix do podpalenia chatki Hagrida. Artur Weasley także użył tego zaklęcia by rozpalić ogień na kominku Dursleyów i użyć proszku Fiuu.

Domain: Entertainment; Category: Movies

The Full Body-Bind Curse. It was first mentioned in the books when Hermione use it to prevent Neville from stopping her, Harry, and Ron from leaving the common room. This charm is used to temporarily bind the target's body into a position that matches that of a soldier at attention. Usually, the target will fall to the ground. It came from the Latin words "petra" (stone), "factus" (past participle "fieri," to become) and "totus" (complete).

Domain: Entertainment; Category: Movies

Zaklęcie Unieruchamiające. Po raz pierwszy zostało wspomniane w książkach kiedy Hermiona użyła go by uniemożliwić Neville'owi powstrzymanie jej, Harry'ego i Rona przed opuszczeniem pokoju wspólnego. To zaklęcie jest używane do tymczasowego unieruchamiania ciało ofiary w pozycji przypominającej żołnierza stojącego na baczność. Zazwyczaj ofiara od razu upada na ziemię. Pochodzi od łacińskich słów "petra"(kamień") "factus"(forma przeszła od "stawać się") oraz "totus" ("cały").

Domain: Entertainment; Category: Movies

The Wand-Extinguishing Charm. It is used to turn off the light invoked by Lumos. Nox, in Latin, means night.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Zaklęcie Wygaszające. Używane jest do gaszenia światła wywołanego przez Lumos. "Nox" po łacinie oznacza noc.

Domain: Entertainment; Category: Movies

This is a variant of the Lumos or the Wand-Lighting Charm. Lumos Maxima shoots a ball of light at the targeted or pointed place when the wand is swung. It was used by Harry Potter at the Dursley home and by Dumbledore at the cave of one of the Horcruxes. It came from the Latin words "lumen" meaning "light" and "maxima" meaning "greatest."

Domain: Entertainment; Category: Movies

Jest to wariant Zaklęcia Oświetlającego. Lumos Maxima wyświetla kulę światła w miejsce wskazane przez różdżkę. Jest używane przez Harry'ego Pottera w domu Dursleyów oraz przez Dumbledore'a w jaskini jednego z Horcruxów. Pochodzi od łacińskich słów "lumen" czyli "światło" oraz "maxima" czyli "największe".

Domain: Entertainment; Category: Movies

The Stunning Spell. It is used to stun victims. It can even make the victim unconscious when used too forcefully. The spell wears off after a short span of time and it can also be countered by the spell, Rennervate.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Zaklęcie Oszałamiające. Służy do oszałamiania wrogów. Użyte skutecznie może nawet pozbawić ofiarę przytomności. Zaklęcie przestaje działać po krótkim czasie, może być też odwrócone za pomocą zaklęcia Rennevate.

Domain: Entertainment; Category: Movies

The Mending Charm used to repair objects. Reparo is Latin for "to renew" or "repair." In the books and movies, it has been used to repair non-magical items. It cannot repair magical items or items that have magic placed on them. However, the Elder Wand, which is the most powerful wand in the universe, can perform the said restrictions, as done by Harry Potter.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Zaklęcie Naprawiające służące do naprawiania zepsutych obiektów. "Reparo" z łaciny oznacza "odnów" lub "napraw". W książkach i filmach było używane do naprawiania nie-magicznych obiektów. Nie potrafi naprawiać magicznych przedmiotów lub przedmiotów będących pod wpływem magii. Jednak Czarna Różdżka najpotężniejsza różdżka w tym uniwersum potrafi działać nawet pomimo tych ograniczeń.

Domain: Entertainment; Category: Movies

A variant of the Shield Charm, protego. This conjures a powerful shield charm use against dark magic. It is so powerful it causes people to disintegrate when they come too close. Protego means "I protect" in Latin.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Wariant Zaklęcia Tarczy. Wywołuje potężną magiczną tarczą osłaniającą przeciw czarnej magii. Jest tak silne że sprawia że ludzie rozpadają się na kawałki gdy podejdą zbyt blisko. Protego po łacinie oznacza "ja chronię".

Domain: Entertainment; Category: Movies

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

all about Egyptian Gods and Goddesses

Category: Religion

By: paul01234

all about software engineering terms

Category: Engineering

By: paul01234

all about terms related to database management

Category: Technology

By: paul01234

all about DOTA 2

Category: Entertainment

By: paul01234