Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

46 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Các cơ quan hành chính của một chính phủ, thành phố trực thuộc Trung ương

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Կառույց, որը իր մեջ պարունակում է քաղաքային կառավարության վարչական գրասենյակներ:

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Người lao động có kỹ năng đặc biệt trong ngành công nghiệp xây dựng. Một người xây dựng có thể là thợ nề, thợ điện, thợ sửa ống nước, họa sĩ, thợ mộc ...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Աշխատող, որը տիրապետում է հատուկ հմտությունների շինարարության ոլորտում: Շինարարը կարող է լինել որմնադիր,էլեկտրիկ,ջրմուղագործ,ներկարար,ատաղձագործ:

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
Other Blossarys