Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

46 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Tổ chức thương mại cung cấp toàn bộ các dịch vụ về kiến trúc. thường tập hợp nhiều kiến trúc sư.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organizzazione commerciale che fornisce un insieme di servizi in architettura. E spesso raccoglie diversi architetti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Khai quật của trái đất, như trong kỹ thuật xây dựng, trong đó bao gồm trong việc loại bỏ trái đất từ ​​một nơi dốc để làm cho khu đất bằng phẳng và nằm ngang.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Scavo di terra, come nella costruzione di ingegneria, che consiste nella rimozione di terra da un posto inclinato per fare un terreno piano ed orizzontale.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Thép là một hợp kim bao gồm chủ yếu là sắt và carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Lìacciaio è una lega che consiste principalmente di ferro e carbonio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Đá phiến là một hạt mịn, dạng tấm, đá biến chất đồng nhất có nguồn gốc từ một tảng đá gốc trầm tích đá phiến sét, loại bao gồm đất sét hoặc tro núi lửa thông qua sự biến chất khu vực cấp thấp.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'ardesia è roccia metamorfica omogenea a grana fine, lamellare, derivata da rocce sedimentarie composte da argilla o cenere vulcanica originale di scisto-tipo di roccia sedimentaria attraverso un metamorfismo regionale di bassa profondità.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vách ngoài được bao phủ bên ngoài hoặc lớp phủ của một ngôi nhà có nghĩa là để đổ nước và bảo vệ khỏi những ảnh hưởng của thời tiết. Một tòa nhà mà sử dụng lớp ván gỗ, nó có thể hoạt động như một yếu tố quan trọng trong vẻ đẹp thẩm mỹ của cấu trúc và ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tài sản của mình.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

E' il rivestimento esterno o il rivestimento di una casa progettata per far scivolare l'acqua e proteggere dagli effetti del tempo. Su un edificio che utilizza rivestimenti, può agire come un elemento chiave per la bellezza estetica della struttura e influenzare direttamente il valore della proprietà.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Được sử dụng để tham khảo đối với hàng hoá được coi là gây thiệt hại tối thiểu hoặc không có môi trường.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Usato con riferimento a prodotti che si considerano non dannosi per l'ambiente o che abbiano un impatto minimo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Đó là nói về xây dựng, môi trường, cảnh quan không tồn tại, hiện đang có và kiến ​​trúc sư để đối phó với.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Si dice di un edificio, un ambiente o un paesaggio che esiste, è attualmente presente e che l'architetto deve tenere in considerazione.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mà không cho phép nước chảy trong và ngoài, ngăn chặn rò rỉ.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Che non permette all'acqua di entrare o uscire, che impedisce perdite.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Được thiết kế cho phù hợp với một chức năng hoặc sử dụng.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Progettato o adattato ad una funzione o uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

khung hỗ trợ một cửa, một cửa sổ (khung cửa sổ).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il telaio che sostiene una porta o una finestra (serramenti).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Một thợ thủ công làm việc với đá, bê tông, gạch.Công trình nề thường được sử dụng cho các bức tường của các tòa nhà, giữ lại bức tường và di tích

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un artigiano che lavora con pietra, mattoni, cemento. Massoneria è comunemente usata per le pareti di edifici, muri e monumenti

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (Thường số nhiều) đồ đạc và 2 thiết bị. hoặc trở thành phù hợp, điều chỉnh với hoàn cảnh

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (solitamente plurali) arredi e attrezzature 2. fare o diventare adatto; adeguamento alle circostanze

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Một người xây dựng chuyên làm mái nhà, móng và da thời tiết bên ngoài, như được tìm thấy trên hầu hết các kiến ​​trúc trong nước.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un costruttore specializzato nella realizzazione di coperture, basamenti e pelle esterna resistente alle intemperie, come trovato su architettura più domestica.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Một tổ chức chính thức của kiến ​​trúc sư, mà mục đích là để thông báo và viết văn bản điều chỉnh nghề.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un'organizzazione formale di architetti, il cui obiettivo è di informare e scrivere testi che disciplinano la professione.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Quá trình lập kế hoạch, tổ chức, biên chế, chỉ đạo và kiểm soát việc sản xuất của một tòa nhà.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il processo di pianificazione, organizzazione, personale, dirigendo e controllando la produzione di un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

thủ tục đặc biệt để tạo ra cạnh tranh cung cấp từ các nhà thầu khác nhau để có được một giải thưởng của hoạt động kinh doanh trong kiến ​​trúc, thiết kế, thị xã, quy hoạch, cảnh quan kiến ​​trúc.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

procedura speciale per la generazione di offerte concorrenti da diversi offerenti, cercando di ottenere un premio di attività commerciali in architettura, design, urbanistica o architettura del paesaggio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tổ chức thương mại cung cấp một bộ các dịch vụ trong kiến ​​trúc. Nó thường xuyên tập hợp các kiến ​​trúc sư .

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organisayione commerziale que fornisce un set di servizii di architettura. Spesso colleziona diversi architteti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Trong các tòa nhà công nghiệp trong nước và một sàn, hỗ trợ về cơ sở hoặc trực tiếp trên đất phụ, được sử dụng để xây dựng tầng trệt của một tòa nhà

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

In molti edifici civili e industriali una lastra, appoggiata sulle fondazioni o direttamente sul terreno sub, viene utilizzata per costruire il piano terra di un edificio

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ngoài ra xây dựng là một phần của một tòa nhà (một phòng hoặc nhiều hơn) đã được thêm vào tòa nhà hiện có và ban đầu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un'aggiunta di edificio è parte di un edificio (una stanza o più) che è stato aggiunto esistenti e costruzione originale.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bên của một tòa nhà được nhìn thấy đầu tiên, hoặc nói chung là một bên của một tòa nhà.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il lato di un edificio che si è visto prima, o, in generale, un lato di un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Hành động bảo vệ một cái gì đó bằng cách bao quanh nó với vật liệu làm giảm hoặc ngăn cản việc truyền tải âm thanh hoặc nhiệt hoặc điện. Các vật liệu cho mục đích này.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'atto di proteggere qualcosa che lo circonda con materiale che riduce o impedisce la trasmissione del suono o calore o elettricità. Il materiale per questo scopo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vật liệu xây dựng được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng để tạo ra các tòa nhà và các công trình. Vật liệu xây dựng có thể là tự nhiên: gỗ, vôi, cây gai dầu, xenlulo, len, và nhân tạo: thép, thạch cao, gốm sứ, thủy tinh, nhựa, bê tông.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiali da costruzione sono utilizzati nell'industria edilizia per creare edifici e strutture. Possono essere naturali: legno, calce, canapa, cellulosa, lana e sintetici: acciaio, gesso, ceramica, vetro, plastica, cemento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Công việc của góc cho nghề mộc, việc chế tạo và lắp đặt các phụ kiện trong các tòa nhà với các vật liệu như gỗ và nhôm.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il lavoro del falegname, la fabbricazione e l'installazione dei raccordi in edifici con materiali quali legno e alluminio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Hành động làm việc dưới hình thức một cái gì đó (như làm một phác thảo hoặc phác thảo kế hoạch hoặc).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'atto di lavorare fuori forma di qualcosa (come facendo uno schizzo o contorno o piano).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Các hành động cải thiện bằng cách đổi mới và phục hồi 2. Nhà nước được khôi phục lại tình trạng tốt trước đây.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. L'atto di migliorare rinnovando e ripristino 2. Lo stato di essendo restaurato al suo ex buone condizioni.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bất kỳ đối tượng lớn nào được cố định vĩnh cửu trên bề mặt của trái đất hoặc trong quỹ đạo của nó, là kết quả của việc xây dựng, và sắp xếp của các bộ phận của nó. Chúng có thể là các tòa nhà và công trình không phải tòa nhà, và nhân tạo hoặc động vật tạo ra.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qualsiasi oggetto di grandi dimensioni permanentemente fissata alla superficie della terra o nella sua orbita, a seguito della costruzione e la disposizione delle sue parti. Ci possono essere edifici e strutture nonbuilding e dall'uomo o animale-fatto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ánh sáng là ứng dụng có chủ ý của ánh sáng để đạt được một số hiệu quả thẩm mỹ hoặc thực tế. Chiếu sáng bao gồm sử dụng cả hai nguồn ánh sáng nhân tạo như đèn và chiếu sáng tự nhiên của nội thất từ ​​ánh sáng ban ngày.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'illuminazione è l'applicazione deliberata di luce per ottenere qualche effetto estetico o pratico. Illuminazione include l'uso di due fonti di luce artificiale come lampade e illuminazione naturale d'interni dalla luce del giorno.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj]: Nằm ở phù hợp cho các hoạt động ngoài trời hoặc bên ngoài của một tòa nhà . [n]: khu vực bên ngoài của một cái gì đó

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj]: situato in o adatte all'aperto o all'esterno di un edificio # [n] [n]: la regione che è di fuori di qualcosa

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. liên quan đến khu vực nông thôn 2. sống trong hoặc đặc trưng của nông nghiệp hay đời sống đất nước

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.relativo alle are rurali.2 caratteristisco della vita di fattoria e di campagna.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

kỹ sư phụ trách quy hoạch thành phố, đó là nâng cấp vận chuyển, cuộc sống, nhà ở của thành phố.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un ingegnere-architetto caricato di plantificayione urbana, cioe dello sviluppo dei transporti, della vita e degli alloggi di una citta

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Các cơ quan hành chính của một chính phủ, thành phố trực thuộc Trung ương

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Gli uffici administrativi el governo di una municipalita

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Một người thợ mộc (xây dựng) là một lành nghề thực hiện mộc. Thợ mộc làm việc với gỗ xây dựng, lắp đặt và duy trì các tòa nhà, đồ nội thất, và các đối tượng khác. Công việc có thể liên quan đến lao động thủ công và làm việc ngoài trời.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Falegname (generatore) è un craftsperson qualificati che esegue la carpenteria. Falegnami lavorano con legname per costruire, installare e mantenere, edifici, mobili e altri oggetti. Il lavoro può comportare il lavoro manuale e lavoro all'aperto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Gỗ là một sản phẩm của cây, và đôi khi các nhà máy sợi khác, được sử dụng cho mục đích xây dựng khi cắt hoặc ép thành gỗ xẻ, gỗ, chẳng hạn như những tấm ván, tấm ván và các vật liệu tương tự.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il legno è un prodotto di alberi e a volte altre piante fibrose, utilizzati per scopi di costruzione quando tagliate o pressato in legname e legname, come tavole, tavole e materiali simili.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Một cuộc thi cho một số giải thưởng, danh dự, hoặc lợi thế. Trong ngành công nghiệp xây dựng một cuộc thi kiến ​​trúc là một cuộc thi giữa các kiến ​​trúc sư để có được một giải thưởng cho công tác khái niệm hoặc trật tự để làm cho một tòa nhà.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un concorso per qualche premio, onore o vantaggio. Nell'edilizia, un concorso di architettura è una gara tra architetti per ottenere un premio per il lavoro concettuale o un ordine di fare un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bê tông là một vật liệu xây dựng tổng hợp làm từ sự kết hợp của tổng hợp và chất kết dính như xi măng.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Calcestruzzo è un composito materiale composto dalla combinazione di inerti e leganti quali cemento da costruzione.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Người lao động có kỹ năng đặc biệt trong ngành công nghiệp xây dựng. Một người xây dựng có thể là thợ nề, thợ điện, thợ sửa ống nước, họa sĩ, thợ mộc ...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un lavoratore che ha abilità speciali nell'edilizia. Un generatore può essere muratore, elettricista, idraulico, pittore, falegname...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Các hành động cung cấp không khí trong lành và loại bỏ không khí hôi, xung quanh một không gian khép kín. Một hệ thống cơ khí trong một tòa nhà cung cấp không khí trong lành.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'atto di fornitura di aria fresca e sbarazzarsi di aria fallo, intorno ad uno spazio chiuso. Un sistema meccanico in un edificio che fornisce aria fresca.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mục tiêu của những nỗ lực để giảm lượng năng lượng cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ địa phương cuối cùng vật liệu thân thiện với môi trường, thiết kế xây dựng chặt chẽ, bao gồm cả các cửa sổ năng lượng-hiệu quả, đóng kín cửa cũng, cách nhiệt bổ sung của các bức tường và mái nhà, thông gió, tầng hầm tấm, cơ sở có thể làm giảm sự mất nhiệt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'obiettivo degli sforzi per ridurre la quantità di energia necessaria per fornire prodotti e servizi: materiale ecologico locale fine, stretto edificio design, tra cui windows efficienti, porte ben sigillati, ulteriore isolamento termico di pareti e tetto, ventilazione, lastre di seminterrato e fondazioni possono ridurre la perdita di calore.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Thép là một hợp kim bao gồm chủ yếu là sắt và cacbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L`accaio e un allego formato sopratutto da fero e carbone.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Sơn một lớp được áp dụng cho bề mặt của một đối tượng, thường được gọi là chất nền. Trong nhiều trường hợp, các lớp phủ được áp dụng để cải thiện các thuộc tính bề mặt của bề mặt, chẳng hạn như xuất hiện, bám dính, ướt khả năng chống ăn mòn, mặc sức đề kháng, chống xước.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il rivestimento è un rivestimento che viene applicato sulla superficie di un oggetto, solitamente indicato come il substrato. In molti casi i rivestimenti sono applicati per migliorare le proprietà di superficie del substrato, come aspetto, adesione, bagnato-capacità, resistenza alla corrosione, resistenza all'usura e resistenza ai graffi.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

một khu vực được đánh dấu cho các mục đích hành chính hoặc khác

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

una regione delimitata per scopi amministrativi o di altri

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.tọa lạc hoặc đặc trưng của một thành phố hoặc cuộc sống thành phố. 2.liên quan đến hoặc có liên quan với một thành phố hoặc khu vực đông dân cư.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Situato in o caratteristico di una città o di vita cittadina. 2. Relazione a o interessati con una città o densamente popolata.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kỹ sư người sắp xếp các đặc điểm của cảnh quan hoặc khu vườn một cách hấp dẫn. Ông bố trí cảnh quan theo lịch sử của khu vực, các tòa nhà hiện tại, mục đích của khu vực.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un engenier che organizza le caratteristiche del paesaggio o giardino gradevolmente. Egli accoglie il paesaggio secondo la storia della zona, gli edifici esistenti, lo scopo della zona.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Người chiến thắng trong một cuộc thi kiến ​​trúc được giao nhiệm vụ thực hiện một dự án kiến ​​trúc.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il vincitore di un concorso di architettura ottiene incaricato di realizzare un progetto architettonico.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bất cứ một công việc được thực hiện hoặc cố gắng. Trong kiến ​​trúc, dự án được sử dụng để chỉ tên thực hiện của một tòa nhà.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qualsiasi lavoro è intrapreso o tentata. In architettura il progetto viene utilizzato per denominare la realizzazione di un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Đồ đạc, dụng cụ làm cho một phòng hoặc khu vực khác sẵn sàng để ở.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Arredi, strumenti che rendono una stanza o altra area pronto per l'occupazione.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj] nằm trong hoặc phù hợp với bên trong một tòa nhà [n] bề mặt bên trong hoặc kèm theo một cái gì đó

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] situato all'interno o adatto all'interno di un edificio [n] interna o racchiuso tra superficie di qualcosa

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
Other Blossarys