Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Kategoria:

13 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Celem wysiłków w celu zmniejszenia ilości energii wymaga się dostarczenia produktów i usług: koniec lokalnych przyjazny materiału, projektu ścisła budynku, włącznie z efektywności energetycznej windows, szczelnie zapieczętowanej drzwi, dodatkowe izolacji termicznej ścian i dachu, wentylacji, piwnicy płaty i fundacje można zmniejszyć straty ciepła.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

El objetivo de los esfuerzos para reducir la cantidad de energía necesaria para proporcionar productos y servicios: extremo local ecológico de materiales, el diseño de edificios apretados, incluyendo la eficiencia energética de ventanas, puertas y sellado, el aislamiento térmico adicional de las paredes y el techo, ventilación, sótano las losas, y las fundaciones pueden reducir la pérdida de calor.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Łupek jest szczegółowymi, foliated i jednorodnych rocka facje pochodzące z oryginalnego łupków typ skały osadowe składający się z gliny lub popiół wulkaniczny przez węgiel regionalnych Metamorfizm.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Una pizarra es una roca metamórfica, homógena, foliada, de granos finos, derivada de una roca original sedimentada tipo esquisto compuesta de arcilla o polvo volcánico a través de un bajo nivel de metamórfosis regional.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Stal jest ze stopu, który składa się głównie z żelaza i węgla.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

acero es una aleación que consiste mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Wykopów ziemi, jak w inżynierii budownictwa, który składa się w usuwaniu ziemi z miejscem pochylone w celu uczynienia podstawy płaskiej i poziomej.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Excavación de tierra, como en la construcción de ingeniería, que consiste en extraer tierra de un lugar inclinado para hacer un suelo plano y horizontal.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Que no permite que entre o salga el agua, que evita las fugas.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Dodanie budynku jest częścią budynku (pomieszczenia jednego lub więcej), który został dodany do istniejącego i oryginalny budynek.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Una ampliación es una parte de una edificación (un cuarto o más) que se han agregado a la edificación existente y original.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

To czytuje powiadane budynku, środowiska i krajobrazu, że istnieje, jest obecnie i że architekta ma zajmować się.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Se dice de una construcción, un entorno o un paisaje que existe. Está presente en la actualidad y el arquitecto tiene que ocuparse de ello.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

W wielu budynkach krajowych i przemysłowych kęsiska, obsługiwane w Fundacji lub bezpośrednio na ziemi pod jest używany do skonstruowania parterze budynku

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

En muchas edificaciones domésticas e industriales se usa una losa apoyada en bases o directamente en el subsuelo para construir la planta baja de una edificación.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Prace łącznik, wytworzenie i instalacji rurowych w budynkach z materiałów takich jak drewno i aluminium.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Trabajo del carpintero, fabricación e instalación de accesorios en construcciones con materiales como madera y aluminio.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Rzemieślnik który pracuje z kamieniem, cegłami, beton. Masoneria jest powszechnie używana na ściany budynków, mury oporowe i pomniki.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Un artesano que trabaja con piedra, ladrillo, hormigón. La albañilería es comúnmente utilizada para las paredes de edificios, muros contenedores y monumentos.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Akt ochrony coś w otaczających go z materiału, który zmniejsza lub uniemożliwia transmisji dźwięku, ciepła lub energii elektrycznej. Materiał do tego celu.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

El acto de proteger algo rodeándolo con un material que reduce o impide la transmisión del sonido o el calor o la electricidad. El material para este propósito.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Powłoka jest obejmujące, stosowany do powierzchni obiektu, zwykle zwany podłoża. w wielu przypadkach powłoki są stosowane do poprawy właściwości powierzchni podłoża, takich jak wygląd, przyczepności, Mokre zdolność, odporności na korozję, zużycie oporu i szkicowniku odporności.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

El revestimiento es un recubrimiento que se aplica a la superficie de un objeto, normalmente conocido como el sustrato. En muchos casos, los revestimientos se aplican para mejorar las propiedades de la superficie del sustrato, como la apariencia, la adhesión, la impermeabilidad, la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la resistencia a los rayones.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Używane do odwoływania się do towarów za przeciwnikowi minimalne lub nie szkody dla środowiska.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Se utiliza para referirse a los bienes considerados que causan mínimo daño o no causan daño alguno en el medioambiente.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Proces Planowanie, organizację, personel, kierowanie i kontrolowanie produkcji budynku.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

El proceso de planificación, organización, dotación de personal, dirección y control de la producción de un edificio.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. (usually plural) umeblowanie i wyposażenie 2. podejmowanie lub staje się odpowiednie; dopasowywanie do okoliczności

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. (Generalmente en plural) mobiliario y equipos 2. Que es o resulta adecuado; que se adapta a las circunstancias.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Formalne organizacji architektów, których celem jest informowanie i pisanie tekstów, które regulują zawodu.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Una organización formal de los arquitectos, cuyo objetivo es informar y escribir textos que rigen la profesión.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Zwycięzcy konkursu architektury pobiera do służby do zrealizowania projektu architektonicznego.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

El ganador de un concurso de arquitectura obtiene el cargo de realizar un proyecto arquitectónico.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Engenier, organizującą cechy krajobrazu lub ogród atrakcyjnie. On dostosowuje krajobrazu zgodnie z historii obszaru, istniejących budynków, celem obszaru.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Un ingeniero que organiza los elementos del paisaje o jardín de forma atractiva. Se acomoda el paisaje de acuerdo con la historia de la zona, los edificios existentes, con el fin de la zona.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Rekord dotyczących własności, posiadania lub innych praw w kraju związkowego do dostarczenia dowodów tytułu, ułatwienie transakcji i zapobiegające bezprawny zbyt, zwykle edytowane przez agencję rządową lub departament.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Expediente con respecto a los derechos de propiedad, posesión o de otro tipo en la tierra para proporcionar evidencia de título, facilitar las transacciones y evitar la eliminación ilegal, por lo general editado por un organismo o departamento gubernamental.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

el marco que sujeta a la puerta o a la ventana (marco de ventana).

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

La parte de un edificio que se ve de primero, o generalmente un lado del edificio.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Materiały do budowy są używane w przemyśle konstrukcji aby stworzyć budynki i budowle. Mogą być naturalne: drewno, wapno, konopie, celuloza, wełna i syntetyczne: stal, gips, ceramika, szkło, plastyk, beton.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Materiales de construcción utilizados en la industria de la construcción para crear edificios y estructuras. Pueden ser naturales: madera, cal, cáñamo, celulosa, lana y sintéticos: acero, yeso, cerámica, vidrio, plástico, concreto.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Akt roboczych formularz czegoś (jak poprzez szkic lub konspektu lub plan).

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

La acción de trabajar la forma de algo (como por hacer un esquema, marcación o plano).

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Pracę z piece, aby podjęte lub usiłowanie. w architekturze projektu jest używany do określenia realizacji budynku.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Cualquier pieza de trabajo que es llevada a cabo o intentada. En la arquitectura, un proyecto es usado para denominar la realización de un edificio.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. Ulepszanie poprzez odnawianie. 2. Przywrócenie do dawnego dobrego stanu.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. La acción de mejorar al renovar y restaurar. 2. El estado de ser restaurado a su mejor condición.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Diseñado para o adaptado a una función o uso.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

[pr]: znajdujące się w lub nadające się do znajdujące się na zewnątrz lub poza z budynku # [n] [n]: regionu, który jest poza coś

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

[Adj]: Situado en o adecuadas para el aire libre o en el exterior de un edificio # [n] [n]: la región que se encuentra fuera de algo

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Organización comercial que provee un conjunto de servicios en arquitectura. Muchas veces recopila varias arquitecturas.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Acero es una aleación que consite mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

El acto de suministrar aire fresco y eliminar aire sucio, dentro de un espacio cerrado. Un sistema mecánico en un edificio que ofrece aire fresco.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Każdy obiekt dużych zamontowane na stałe do powierzchni ziemi lub w jej orbity, o konstrukcji i rozmieszczenie jej części. Może być budynki i konstrukcje nonbuilding i syntetycznych lub dokonać zwierząt.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Cualquier objeto grande fijados de manera permanente a la superficie de la Tierra o en su órbita, como resultado de la construcción, y la disposición de sus partes. Puede haber edificios y lugares distintos a edificios, hecho por el hombre o por animales.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

[PR] położony w lub nadające się do wewnątrz budynku [n] wewnętrznej lub zamkniętych powierzchni coś

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

[Adj] situado dentro o conveniente para el interior de un edificio [n] la superficie interna o cerrado de algo

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Meble, narzędzia, które ułatwiają pomieszczenie lub innym obszarze gotowy do zajmowania.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Muebles, los instrumentos que hacen que un espacio o área lista para ser ocupada.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. odnoszące się do obszarów wiejskich 2. życia charakterystyczne dla rolnictwa lub życia na wsi lub w

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. relativos a las zonas rurales 2. que viven en o característica de la agricultura o la vida en el campo

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Stolarz (konstruktora) jest wykwalifikowanych craftsperson, który wykonuje stolarskiego. Stolarzy pracy z drewna do skonstruowania, instalacji i utrzymania budynków, meble i inne obiekty. Pracy może obejmować ręczne pracy i pracy na zewnątrz.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Un carpintero (albañil) es un artesano hábil que realiza carpintería. Los carpinteros trabajan con madera para contruir, instalar y mantener edificaciones, muebles y otros proyectos. El trabajo puede involucrar labor manual y trabajo en exteriores.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Un concurso para obtener algún premio, honor o ventaja. En la industria de la construcción de un concurso es una competencia entre arquitectos para obtener un premio para el trabajo conceptual o una orden para hacer un edificio.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

La madera es un producto de los árboles, y otras plantas fibrosas en ocasiones, utilizados para la construcción cuando se corta o se comprime en la madera y la madera, tales como tablas, tablones y otros materiales similares.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

El hormigón es un material de construcción compuesto hecho a partir de la combinación de áridos y un aglutinante, como el cemento.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Konstruktor wyspecjalizowanych w podejmowaniu dachów, footings i zewnętrzną skórką wodoodporne, jak znaleźć na najbardziej krajowych architektury.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Constructor especializado en fabricar techos, zapatas y revestimientos impermeables exteriores, como lo que se encuentra en la mayor parte de la arquitectura doméstica.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publikuj  
Other Blossarys